top of page

STORE POLICY

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: DRESSED BY ASHLEY

DELASH

Wonsheimstraat 1

8540 Deerlijk

België

Telefoonnummer:  0477 62 86 07

E-mail: Ashley.delaere@outlook.com

IBAN: BE

BTW: 0749.575.022

Artikel 2: Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht voor het volledige aanbod van de webshop Dressed by Ashley. Men gaat akkoord met alle voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Dressed by Ashley behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Artikel 3: Overeenkomst

Indien een bestelling op haalbaarheid positief wordt beoordeeld is er sprake van een overeenkomst tussen Dressed by Ashley en de klant. Dressed by Ashley behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

Artikel 4: Gegevensbeheer

Bij het plaatsen van een bestelling is het mogelijk dat de gegevens van de koper worden opgenomen in het klantenbestand van Dressed by Ashley. Echter worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden en respecteert Dressed by Ashley de privacy van zijn klanten. Bijgevolg streeft Dressed by Ashley vertrouwelijke behandeling hiervan na. Hiermee wordt gehouden aan de wet persoonsregistraties.  

Artikel 5: Prijzen

De prijzen op de website of andere kanalen (social media), vermeld door Dressed by Ashley zijn uitgedrukt in EUR en inclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten, hiervoor kan Dressed by Ashley bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld. Dressed by Ashley behoud zich het recht om prijzen te verhogen indien de fabrikant tussentijdse prijsverhoging instelt of wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Aankopen die gekocht werden met korting kunnen niet worden geretourneerd. Indien deze teruggestuurd, worden deze niet terugbetaald. 

 

Artikel 6: Levering

 

De termijn vermeld op de site is een indicatie. Rekening houdende met de wet koop op afstand, worden bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitgevoerd. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. De koper ontvangt binnen de maand na bestelling bericht van Dressed by Ashley indien een bepaald item niet kan worden geleverd en kan dan de aankoop annuleren zonder bijkomende kosten. De aankoop wordt steeds geleverd op het adres dat wordt doorgegeven door de koper. Bijgevolg voldoet Dressed by Ashley aan de leveringsplicht zodra de aankoop wordt aangeboden. 

Artikel 7: Herroepingsrecht

Volgens de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW) behoud de koper zich het recht om de aankoop te retourneren. Dit dient te gebeuren binnen een periode van 14 werkdagen. Deze termijn vat aan op het ogenblik van aflevering, indien de koper binnen deze termijn de aankoop niet heeft teruggestuurd kan men afstand meer doen van de aankoop. Dit dient ook te worden meegedeeld aan Dressed by Ashley. De koper dient in dit geval te kunnen aantonen dat de bestelling op tijd werd teruggestuurd. Hierbij is het noodzakelijk dat de aankoop in originele staat is en volledig. Indien dit niet het geval is vervalt de recht van de koper m.b.t. terugzending. De kosten verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de koper. Het aankoopbedrag wordt, in geval de procedure correct verloopt, binnen de 14 dagen terugbetaald aan de consument. Het herroepingsrecht is evenwel niet van toepassing voor alle producten bijvoorbeeld producten of items i.v.m. hygiëne. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Bij de levering zit een factuur met de bestelde artikelen en de gegevens van de klant. Indien de koper wenst te retourneren dient u contact op te nemen met Dressed by Ashley. Dressed by Ashley is wettelijk verplicht om uiterlijk 14 dagen na het melden en ontvangen van de retour een terugbetaling te doen via hetzelfde betaalmiddel als wat de klant gebruikte.

De retourkosten zijn ten laste van de koper. Dressed by Ashley adviseert zijn klanten de Track&Trace steeds goed te bewaren tot de tijd dat de order is verwerkt. 

Het retouradres is: 

Dressed by Ashley

Molenstraat 153

8501 Heule

Artikel 8: Garantie

De koper is verplicht om de bestelling na het ontvangen hiervan onmiddellijk te controleren zodat eventuele gebreken of incompleetheid direct schriftelijk gemeld kunnen worden aan Dressed by Ashley (binnen de 7 dagen), alvorens deze worden teruggestuurd. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Dressed by Ashley zal, volgens eigen bepaling, het product kosteloos vervangen of een schriftelijke regeling treffen betreffende schadevergoeding. Deze is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de aankoop. De fabrieksgarantie wordt gewaarborgd daar de levering voldoet aan de eisen van levensduur, bruikbaarheid en betrouwbaarheid zoals deze door kopen en verkoper bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De garantietermijn van Dressed by Ashley komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Garantie is niet van toepassing wanneer bijvoorbeeld de koper het product zelf bewerkt of door derden laat bewerken of het product aan ongewone omstandigheden wordt blootgesteld. Deze opsomming is niet-limitatief. 

Artikel 9: Aanbiedingen 

Dressed by Ashley behoudt zich het recht voor de aanbieding te herroepen of ervan af te wijken. De termijn hiervoor bedraagt 3 werkdagen. Iedere aanbieding is vrijblijvend tenzij anders vermeld. Een aanbieding van eender welke vorm is pas geldig en kent enige verbintenis indien deze schriftelijk is bevestigd. Bijgevolg zijn deze niet vanzelfsprekend van toepassing voor nabestellingen. Andere afspraken zijn pas bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10: Afbeeldingen en specificaties

Iedere afbeelding zoals foto's maar ook specificaties van artikelen op de webshop Dressed by Ashley zijn slechts een indicatie, bijgevolg zijn deze maar een benadering van de realiteit en kunnen deze nooit een aanleiding zijn tot aanspraak op schadevergoeding.​

Artikel 11: Overmacht

Dressed by Ashley behoudt zich het recht niet te kunnen worden aansprakelijk gesteld indien een overeenkomst niet wordt nagekomen door overmacht. Dressed by Ashley is op dat moment in de mogelijkheid zich te ontdoen van de overeenkomst, zonder enige schadevergoeding hiervoor. De koper dient de aankoop te aanschouwen als een afzonderlijke aankoop indien Dressed by Ashley reeds gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan of kan voldoen bij het intreden van overmacht. Overmacht kan iedere omstandigheid zijn welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Verschillende vormen van storingen zoals internetstoring, storing m.b.t. technologie, etc. kunnen dergelijke omstandigheden zijn. Uiteraard horen vertragingen of fouten bij de toeleveranciers daar ook bij. Deze voorbeelden dekken niet de volledige lijst en is bijgevolg niet-limitatief.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Dressed by Ashley adviseert de koper steeds de gebruiksaanwijzing van het product telkens zorgvuldig in acht te nemen en kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven hiervan. 

 

Artikel 13: Voorbehoud van Eigendom

 

De verkochte producten eigendom van Dressed by Ashley blijven bij Dressed by Ashley zolang de koper de verbintenissen ten gevolge van de overeenkomst niet heeft voldaan. Iedere aankoop dient vooruitbetaald te worden. De producten geleverd door Dressed by Ashley mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De koper heeft niet het recht de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten, te bezwaren of verpanden. De koper verbindt zich ertoe Dressed by Ashley op de hoogte te brengen indien derden beslag leggen op de onder het voorbehoud van eigendom vallende producten. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Dressed by Ashley of een door Dressed by Ashley aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Dressed by Ashley haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar zijn eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

PRIVACYBELEID

 

Het privacy beleid van Dressed by Ashley is geldig op alle diensten aangeboden door en op onze webshop. Door te surfen op deze website en gebruik te maken van deze webshop aanvaard u onze privacy policy. Uiteraard nemen wij de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen en wordt persoonlijke informatie van iedere klant vertrouwelijk behandeld. 

 

Bij het registeren op de website dienen enkele persoonsgegevens te worden ingevuld. Dit is noodzakelijk om de aangeboden dienst optimaal uit te voeren en worden niet uitgewisseld met derden. Een uitzondering hierop is een web toepassing gekoppeld aan de webshop alsook website van Dressed by Ashley. Alsnog worden enkel dan de vereiste gegevens gehanteerd en niet zomaar worden verder verspreid. Daarnaast bestaat wel de mogelijkheid dat persoonsgegevens intern wordt verspreid voor een goede werking. Echter ook in dit geval is iedere medewerker van Dressed by Ashley verplicht dergelijke informatie als vertrouwelijk te beschouwen. 

 

Bij verscheidene communicatiemiddelen bestaat de mogelijkheid dat wij naar persoonlijke gegevens vragen om u beter van dienst te kunnen zijn, zoals het beter beantwoorden aan uw vraag. Communicatie wordt mogelijks bewaard bijvoorbeeld e-mails of andere berichten. Deze worden eveneens niet gedeeld met derden evenwel vertrouwelijk behandeld. Informatie die wij van onze klanten en gebruikers van de website verkrijgen, wordt gebruikt voor de goede werking van het aanbieden van onze dienst en niet voor andere doeleinden, tenzij anders vermeld en met toestemming van de gebruiker.

 

Ons privacy beleid is zoals hierboven reeds vermeld van toepassing op deze website. Daar deze steeds kan wijzigen behouden wij ons het recht het privacy beleid ook aan te passen. Het is bijgevolg aangewezen dit regelmatig na te lezen. 

 

De bezoekers en gebruikers van onze webshop krijgen de mogelijkheid persoonlijke gegevens aan te passen. Indien u uw gegevens uit onze data wenst te halen, kan u ons daarvoor contacteren. 

 

Verdere vragen aangaande onze privacy policy, kunnen worden gericht aan: Ashley.delaere@outlook.com

Payment Methods

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- BANCONTACT

bottom of page